sken
#intro;#o-nas;#projekty;#kontakt

Poučenie osôb o ich právach pri spracovaní osobných údajov

Uvedené spoločnosti Exploria, s. r. o., a Leel, s. r. o. (ďalej už len spoločnosti) vystupujú ako tzv. spoloční prevádzkovatelia vašich osobných údajov, pretože určujú účel a prostriedky spracovania osobných údajov a vykonávajú ich zhromažďovanie, spracovanie a uchovanie spoločne. Na účely uvedené v súhlase si teda údaje uvedené v súhlase môžu sprístupňovať a spracovávať. Dotknutá osoba je oprávnená:

 1. požadovať prístup k osobným údajom, ktoré tieto spoločnosti spracovávajú (meno, priezvisko, e-mail, prípadne telefónne číslo; ak sú na účely získania štatistických a marketingových informácií požadované údaje o pohlaví, veku a adrese, budú tieto údaje úplne anonymizované a oddelené od identifikačných údajov respondenta), t. j. najmä získať potvrdenie, či sú osobné údaje, ktoré sa dotknutej osoby týkajú, predmetom spracovania, a ak to tak je, má dotknutá osoba právo na prístup k týmto osobným údajom a ďalej právo na poskytnutie nižšie uvedených informácií:
  • a) účely spracovania
   • zasielanie newsletterov obchodnej a neobchodnej povahy prostredníctvom elektronickej pošty, ktoré môžu obsahovať informácie o reklamných a iných ponukách, odkazy na zaujímavé informácie z článkov, webových stránok či periodík a vedecké publikácie z oblasti pôsobnosti spoločností, prípadne iné informácie,
   • zasielanie listinných správ, ponúk, katalógov a informácií,
   • telefonické kontaktovanie s obchodnými a inými ponukami, prípadne poskytnutie iných obchodných a neobchodných informácií, zisťovanie a dopytovanie sa obchodných a neobchodných informácií,
   • kontaktovanie prostredníctvom SMS správ,
   • prieskumy spokojnosti a iné prieskumy,
   • evidencia osobných údajov v informačných systémoch spoločností;
  • b) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté,
   • zamestnanci prevádzkovateľov využívajú prevažne nástroje a aplikácie na zasielanie e-mailov, spracovanie dokumentov a podobne;
  • c) osobné údaje budú uchovávané 3 roky;
  • d) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracovania alebo práva namietať proti takémuto spracovaniu;
  • e) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o zdroj získaných osobných údajov;
  • f) informácie o prípadnom prenose do tretej krajiny.

   Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob;
 2. požadovať opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracovania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia;
 3. požadovať vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý zo zákonných dôvodov (napr. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracovali).

  Ak je prevádzkovateľ povinný ich vymazať, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení.

  V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť podlieha individuálnemu vyhodnoteniu;
 4. požadovať obmedzenie spracovania údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
  • a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  • b) spracovanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  • c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
  • d) dotknutá osoba namietala voči spracovaniu na účely priameho marketingu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby;
 5. požadovať získanie osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a uplatniť právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak:
  • a) sa spracovanie zakladá na súhlase alebo zmluve uzatvorenej s prevádzkovateľom,
  • ak sa spracovanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

   Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné;
 6. uplatniť právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany. Ide o situáciu, keď je spracovanie údajov dovolené a v súlade so zákonom, ale na vašej strane existujú konkrétne dôvody, pre ktoré si neželáte, aby k spracovávaniu dochádzalo. V takom prípade nebudú spoločnosti vaše údaje spracovávať, ak nebudú existovať nevyhnutné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevážia nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo pokiaľ nepôjde o spracovanie na účely preukázania, uplatnenia alebo obhájenia právnych nárokov spoločností;
 7. uplatniť právo na namietnutie automatizovaného rozhodnutia, t. j. dotknutá osoba má právo namietať, aby sa na osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracovaní osobných údajov a ktoré má právne účinky, ktoré sa osoby týkajú alebo ju významne ovplyvňujú. Takéto automatizované rozhodnutia budú spoločnosti vykonávať len výnimočne, napr. ak bude zamietnutá možnosť registrácie do niektorej z našich služieb z dôvodu, že už existuje iné používateľské konto s rovnakým názvom alebo prihlasovaním menom.

Našou snahou je vyjadriť sa k vašim požiadavkám v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od doručenia žiadosti.

Túto lehotu môžeme v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť. Prevádzkovateľ nie je povinný v niektorých prípadoch žiadosti úplne alebo čiastočne vyhovieť, a to najmä v prípadoch, ak je žiadosť zrejme bezdôvodná alebo neprimeraná alebo opakujúca sa. V takýchto prípadoch môže prevádzkovateľ požadovať primeranú platbu zohľadňujúcu administratívne náklady spojené s poskytnutím informácií alebo vykonaním úkonov alebo prevádzkovateľ môže odmietnuť vyhovieť žiadosti.

Ak spoločnosti budú mať odôvodnené pochybnosti o totožnosti žiadateľa, môžu si vyžiadať poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti žiadateľa.

Informácie o tom, že dotknutá osoba uplatnila svoje práva a ako bola žiadosť vybavená, je uchovaný na účely dokladovania vybavenia žiadosti, na štatistické účely, na účely zlepšovania služieb a ochrany práv prevádzkovateľa.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spoločnosti spracovávajú jej osobné údaje neoprávnene alebo inak porušujú jej práva, má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, statny.dozor@pdp.gov.sk alebo na súd.

Kontakty

Ak máte otázky k spracovaniu vašich osobných údajov, kontaktujte, prosím, v tejto súvislosti spoločnosti Exploria, s. r. o., alebo Leel, s. r. o., písomne na adrese Továrenská 656, 984 01 Lučenec-Opatová pri Lučenci alebo e-mailom na adrese privacy@leel.sk.